Generalversammlung 2024

Den 21. Abrëll hate mir ons Generalversammlung am Parc Hotel Alvisse.

Ons Presidentin huet iwwer d’Aktivitéite vun 2023 an iwwer de Programm fir 2024 geschwat.

Den Tresorier huet ons iwwer d’Zuele vum leschte Joer informéiert. E ganz grousse Merci fir de Scheck vun der Amicale des anciens du F.C. Amis des Sports Lëtzebuerg- Fëschmaart, iwwerreecht gi vum Charel Wirtz, a fir déi vill aner Donen.

Mir soen och dem Här an der Madamm Van der Wiel-Berettini Merci, well Si esou generéis zu dem Erléis bäigedroen hunn.